הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
18.5.17
 

מעוניין בהזדמנות זו?

03-56186188 office@gld-law.co.il

אספקת מקררים לאחסון תרופות וחיסונים

קוד: 02-03-2017 | תאריך פרסום: 21.4.17
הגוף המפרסם:
קופת חולים מאוחדת

תחומי עיסוק רלוונטיים

ארכיון הזדמנויות רפואה וציוד רפואי

תיאור ההזדמנות העסקית

פרטים : קופת חולים מאוחדת מזמינה בזאת הצעות לאספקת מקררים לאחסון תרופות וחיסונים לאתרי מאוחדת. על השירות לעמוד בתנאים המוגדרים במסמכי המכרז במפרט ובהסכם על נספחיו. מאוחדת מבקשת לקבל הצעות לשלושה סוגים של מקררים: 120 ליטר, 400 ליטר ו- 600 ליטר בעלי המאפיינים המפורטים במפרט. המציעים רשאים להגיש הצעה לכל שלושת הסוגים או לחלק מהם. הצעת המחיר לכל מקרר תכלול את עלות המקרר הכוללת בין היתר הובלה (עד למקום העמדתו באתר) הרכבה, ביצוע ולידציה, בדיקות תקופתיות, הדרכות משתמש ואחריות למשך 7 שנים לפחות, הכל כמפורט במסמכי המכרז. בנוסף לאמור, ככל שיידרש, יפנה הספק מהאתר את המקרר הישן וזאת ללא תוספת עלות. הספק הזוכה יעניק את השירותים בעצמו בלבד ולא באמצעות קבלן משנה. המעוניין להגיש הצעה יעשה זאת באמצעות מסמכי המכרז, אותם ניתן להוריד באתר האינטרנט של מאוחדת. כן ניתן לעיין במסמכי המכרז במזכירות חטיבת הכספים של מאוחדת ברח' אבן גבירול 124 ת"א, קומה 14, אצל גב' סוזי זיקרי, וזאת בימים א'-ה' בין השעות 10:00 עד 15:00. שאלות הבהרה ניתן להגיש בקובץ וורד באמצעות מיילoffice@gld-law.co.il לעו"ד מומי דהן, לא יאוחר מיום 30.4.2017 בשעה 17:00. יש לוודא הגעת המייל בטלפון 03-56186188. פניות שתגענה לאחר מועד זה לא תיענינה.

תנאי סף מרכזיים: המציע מסוגל לספק את המקררים ולהעניק שירות בפריסה ארצית בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה. למקרר המוצע אישור CE ו/או FDA. למקררים המוצעים על ידו תקן IEC או תקן רשמי מקביל. המציע סיפק לפחות 20 מקררים מכל סוג נשוא מכרז זה (לאו דווקא הדגם המוצע) בכל אחת מהשנים האחרונות (2015-2016). המציע מעסיק (בין אם בעצמו ובין אם באמצעות קבלן משנה) לפחות שני טכנאי שירות בעלי הסמכה כטכנאי קירור ו/או מיזוג.

מסמכי המכרזhttps://goo.gl/ZkG51A
www.meuhedet.co.il

להגשה עד: 18/5/2017 15:00, הצעות ניתן להגיש החל מיום 17/5/17 בין השעות 10:00-15:00 עד ולא יאוחר מ- 18/5/17 שעה 15:00.