הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
22.5.18
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-6244033 shlomi_o@clalit.org.il

אספקת ציוד תקשורת הצעה מס' 24-15-18

קוד: 24-15-18 | תאריך פרסום: 15.4.18
הגוף המפרסם:
שירותי בריאות כללית, באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

תחומי עיסוק רלוונטיים

חשמל ואלקטרוניקה

תיאור ההזדמנות העסקית

שירותי בריאות כללית, באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי (להלן: "המזמין"; "המרכז הרפואי"), מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקת ציוד תקשורת, עבור המרכז הרפואי (להלן: "השירותים") והכל, כמפורט במסמכי ההליך ובנספחיו

במסגרת ההליך יהיה המזמין רשאי לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או מי מהם, בהתאם לשיקול דעתו על-פי כל דין

תקופת ההתקשרות: בהליך הינה לעד 12 (שניים עשר) חודשים, כמפורט בהסכם.

מציעים רשאים להגיש את שאלותיהם בנוגע להליך בכתב עד ולא יאוחר מן המועד הנקוב לעיל. על שאלות ההברה להיות מוגשות בכתב באמצעות משלוח דוא"ל אל מר שלומי עובדיה, לכתובת shlomi_o@clalit.org.il. על המציעים החובה לוודא הגעת המייל בטלפון מספר: 08-6244033 ו/או באמצעות פונקציית אישור קריאה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 30.04.18 שעה 16:00

מועד אחרון להגשת הצעות להליך: 22.05.2018 שעה 14:00

לקישור לקובץ לחץ כאן24-15-18