הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
30.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

ביצוע עבודות התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש במחלקות מנהלה, מחלות זיהומיות, דוודים ומשרדי אחזקה.

קוד: 24-28/19 | תאריך פרסום: 30.5.19
הגוף המפרסם:
שירותי בריאות כללית

תחומי עיסוק רלוונטיים

ארכיון הזדמנויות

תיאור ההזדמנות העסקית

שירותי בריאות כללית, באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי (להלן: המזמין) מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי אש במחלקות מנהלה, מחלות זיהומיות, דוודים ומשרדי אחזקה במרכז הרפואי (להלן: העבודות), והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו. תקופת ההתקשרות: המועד לתחילת ביצוע העודות הינו בתוך 7 ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה מאת המזמין. את העבודות יש להשלים בתוך 90 ימי עבודה ממועד תחילת ביצוע העבודות כאמור (אלא אם המזמין האריך מועד זה). רכישת מסמכים: שאלות ובירורים בכל הנוגע למכרז, יש להפנות עד ליום 23/6/2019 בשעה 16:00 לגב' יוליה ויינשטיין לכתובתyuliaig@clalit.org.il ולוודא הגעת הדואר האלקטרוני בטלפון מספר 08-6403398 ו/או באמצעות פונקציית אישור קריאה. מודעה זו ומסמכי המכרז המלאים מתפרסמים וניתנים להורדה גם באתר האינטרנט של המזמין בכתובתhttp://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi_hospital.aspx באתר זה עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים בנוגע למכרז ועל המציעים האחריות לעקוב אחר פרסום אלה ולהתעדכן בהתאם

סיור קבלנים: בתאריך 18/06/2019 שעה 10:00.

 מועד אחרון להגשה: 30/06/2019 שעה 12:00 לתיבת המכרזים של המזמין, הממוקמת בסורוקה, מרכז רפואי אוניברסיטאי, מול אוניברסיטת בן גוריון בנגב, סמוך לשדרות רגר ולשדרות דוד בן גוריון, באר שבע, בניין הנהלה, קומה 1, חדר 109.

לקישור למכרז לחץ כאן