הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
3.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

ביצוע עבודות חניה בבתי הספר המצויים בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום.

קוד: 12/2019 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
המועצה האזורית אל קסום

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

המועצה האזורית אל קסום (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לביצוע עבודות חניה בבתי הספר המצויים בתחום שיפוטה של המועצה האזורית אל קסום. רכישת מסמכים: מסמכי המכרז יועמדו לעיון והורדה באתר המועצה. ניתן לרכוש את מסמכי המרכז במשרדי המועצה, בימים א־ה בין השעות 8:30-15:00 או או טלפונית, בטל' שמספרו 6797314־08 תמורת סך של 1,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו בשום מקרה). יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב, עד ליום 26/5/2019 ועד השעה 12:00, בקובץ word בלבד, ליידי הגב' ראניה שאהין אזריק לדוא"ל:rania@alqasoum.org.il ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו: 08-6797312. מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה לא ישלחו למציעים כי אם יועלו לאתר המועצה. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס להבהרות/שינויים/עדכונים ככל ויהיו

סיור קבלנים: בתאריך 21/05/2019 שעה 09:30. סיור קבלנים רשות ייערך במשרדי המועצה שברח' שד' שז"ר 31א, בית השקמה קומה 3, באר שבע

מועד אחרון להגשה: 03/06/2019 שעה 12:00. יש להגיש את ההצעות באופן ידני במשרדי המועצה. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה

לפרטי המכרז לחץ כאן