הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
13.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

ביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות והחלפת גופי תאורת ביטחון מסוג לד במועצה אזורית אשכול לטובת פרוייקט התייעלות אנרגטית.

קוד: 14/2019 | תאריך פרסום: 28.5.19
הגוף המפרסם:
מועצה אזורית אשכול

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

מועצה אזורית אשכול (להלן "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות והחלפת גופי תאורת ביטחון, לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית ביישובי המועצה, ומתן שירותי תחזוקה לגופי התאורה המוחלפים לאורך תקופת האחריות והשירות, כמפורט במסמכי המכרז. רכישת מסמכים: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום של 2,000 ש"ח (שלא יוחזרו) במזכירות אגף הנדסה במועצה האזורית אשכול. מספר הטלפון לבירורים בנושא רכישת מסמכי המכרז הינו: 08-9929134/177. ניתן גם לפנות באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו idob@erc.org.ilמובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז. רכישת המכרז הינה תנאי להגשת הצעה. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה כאמור לעיל ו/או באתר האינטרנט של המועצה. המסמכים יפורסמו באתר לא יאוחר מ- 21/05/2019. שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על מסמכי המכרז, ניתן להעביר בכתב, עד ליום 28/5/2019 בשעה 14:00 לידי ערן הוסמן במייל eran@green-energy.co.il

מועד אחרון להגשה: 13/06/2019 שעה 12:30