הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
22.8.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

מכירת עמודי תאורה וציוד נילווה באצטדיון וסרמיל

קוד: 414/2019 | תאריך פרסום: 31.7.19
הגוף המפרסם:
החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ (להלן: "החכ"ל") מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכישת עמודי תאורה וציוד נילווה באצטדיון וסרמיל בעיר, ברחוב יהודה הלוי באר-שבע

סיור קבלנים: יתקיים ביום 19/08/08 בשעה 00:13 ,מקום המפגש: במשרדי החברה ברח' גרשון דובינבויים 29 באר-שבע ולאחר מכן במתחם האצטדיון, ההשתתפות בסיור הקבלנים לא מהווה חובה להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשה: את ההצעות יש למסור במסירה ידנית בלבד (לא לשלוח בדואר) בתיבת המכרזים של החכ"ל במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 2019/414 "עד ליום 22/08/2019 עד השעה 15:00 .מעטפות מכרז ו/או מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שיידונו על ידי המזמין.

לקישור למכרז לחץ כאן