הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
31.5.18
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-9951620 אתר אינטרנט

מכרז פומבי 09/2018: שיפוץ מגרש ספורט ביה"ס "חלמיש"

קוד: 09/2018 | תאריך פרסום: 3.5.18
הגוף המפרסם:
עיריית ערד

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: שיפוץ מגרש ספורט ביה"ס "חלמיש".

ניתן לעיין בטפסים, תכניות, תנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת מנכ"ל העירייה או באתר העירייה  החל מתאריך01/05/2018 בשעה 12:00.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

תיאור כללי של העבודהעבודות פירוקים, עפר, פיתוח, אספלט, מתקני ספורט וכיוצ"ב הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

תנאי סף: קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן.                                                      

מועד הגשה: ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 31/05/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

סיור הקבלנים יתקיים ביום 10/05/2018 בשעה 10:00 נפגשים באולם חרמון. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.