הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
31.5.18
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-9951620 אתר אינטרנט

מכרז פומבי 17/2018: החלפת גדר ביה"ס "חלמיש"

קוד: 17/2018 | תאריך פרסום: 3.5.18
הגוף המפרסם:
עיריית ערד

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: החלפת גדר ביה"ס "חלמיש".

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

תיאור כללי של העבודה: פירוק גדרות ישנות והתקנת גדרות חדשות, כולל אמצעי עיגון מתאימים וכיוצ"ב הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפחית ולהגדיל את היקף העבודה לפי ראות עיניה. בעת הדיון תתחשב העירייה ביכולתו של המציע.

תנאי סףקבלן רשום ברשם הקבלנים בענף 100

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן. 

סיור הקבלנים יתקיים ביום 10/05/2018 בשעה 13:00 נפגשים באולם חרמון. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

מועד הגשה: ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 31/05/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.