הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
18.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

מתן שירותי ביוביות לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ.

קוד: 06/2019 | תאריך פרסום: 28.5.19
הגוף המפרסם:
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

תחומי עיסוק רלוונטיים

רכב ומכונאות

תיאור ההזדמנות העסקית

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי ביוביות ברחבי חצר המפעל ברמת חובב, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. ההתקשרות בהסכם מושא מכרז זה, הינה לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתם במועד אשר ייקבע ע"י החברה, לאחר הזכייה במכרז. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על 6 (שש) שנים. רכישת מסמכים: את חוברת מקמכי המכרז להגשה ניתן לקבל, כעד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מובהר כי חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט, אולם הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל או עותק מודפס ממשרדי החברה בת"א ו/או במפעל החברה. המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 4/6/2019 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

מועד אחרון להגשה: 18/06/2019 שעה 14:00 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב