הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
16.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

מתן שירותי דפוס ושירותי עיצוב גרפי.

קוד: 10/19 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
המועצה האזורית תמר

תחומי עיסוק רלוונטיים

עיצוב

תיאור ההזדמנות העסקית

המועצה האזורית תמר מזמינה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי דפוס ושירותי עיצוב גרפי עבור המועצה. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ש"ח שלא יוחזרו בכל מקרה, במחלקת הגבייה שבבנין המועצה בנווה זוהר, בימים א'-ה' בין השעות 9:00 עד 15:30 או באמצעות העברה בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי בטל'08-6688855/6 והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט PDF בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר האינטרנט של המועצה. בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על המציע להפנות בכתב בפורמט WORD בלבד, את שאלותיו לרכזת מכרזים במועצה, גב' יערית הרוש בדוא"ל michrazim@ma-tamar.co.il וזאת עד לא יאוחר מ 13/5/19 בשעה 16:00. באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו בדוא"ל בטל' 08-6688880 או במייל חוזר (לא אוטומטי)

מועד אחרון להגשה: 02/06/2019 שעה 12:00

לקישור למכרז לחץ כאן