הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
26.5.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-9938706 אתר אינטרנט

מתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית נתיבות

קוד: | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
עיריית נתיבות

תחומי עיסוק רלוונטיים

שירותי ייעוץ

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית נתיבות (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות במכרז מתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית נתיבות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעה: את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום ה-26.5.2019 שעה 12:00 לתיבת המכרזים המצויה במשרדי מנכ"ל העירייה בבניין העירייה. הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות.

לקישור למכרז לחץ כאן