הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
28.6.18
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-6563236 davidl@dimona.muni.il אתר אינטרנט

מתן שירותי פעילויות חברתיות ו/או מתנפחים, סדנאות באירועים עירוניים - מכרז 13/2018

קוד: 13/2018 | תאריך פרסום: 11.6.18
הגוף המפרסם:
עיריית דימונה

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית דימונה באמצעות אגף הרכש (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה למכרז שירותים חברתיים ו/או הפעלות באירועים עירוניים לקהל הרחב בתחומי העיר דימונה, כמפורט במכרז זה. מובהר כי השירותים המבוקשים מתחלקים לשני סוגים: האחד: מתנפחים השני: הפעלות חברתיות וסדנאות.

מכרז פומבי- מתן שירותי פעילויות חברתיות מתנפחים סדנאות באירועים עירוניים

מועד הגשה: ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד לגברת יפה עזריה מנהלת מכרזים - קומה ג' חדר 303 בניין העירייה ותשולשל לתיבת המכרזים ביום 28.06.20158 עד השעה 14:00, הצעה אשר לא תוגש במועד לא תתקבל.