הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
16.9.18
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

עבודות פיתוח ונוף לשכונות הקרן והסילו בקיבוץ להב.

קוד: 2018/ה/41 | תאריך פרסום: 23.8.18
הגוף המפרסם:
מועצה אזורית בני שמעון

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

המועצה האזורית בני שמעון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות עבודות פיתוח ונוף לשכונות הקרן והסילו בקיבוץ להב כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "העבודות").
רכישת מסמכים: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 27/08/2018 במשרדי המועצה בשעות העבודה (8:00-15:30) בסכום של 2,000 ש"ח (אלפיים ש"ח) אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
לנוחיות המציעים טיוטת כתב הכמויות תפורסם באתר המועצה החל מיום 16/8/2018. מובהר כי מדובר בטיוטה בלבד ויש להגיש את ההצעה עם כתב כמויות סופי (לא טיוטה) אשר יצורף למסמכי המכרז.
סיור קבלנים בתאריך 27/08/2018 שעה 08:30. נפגשים בכניסה לקיבוץ להב. ההשתתפות בסיור אינה חובה.
תנאי סף למכרז סיווג קבלנים: 200 ג2.
את ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית (לא בדואר) במשרדי המועצה, בתיבת המכרזים במועצה. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
מועד ההגשה 16/09/2018 12:00

קישור למכרז לחץ כאן