הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
24.6.18
 

מעוניין בהזדמנות זו?

avinoaha@clalit.org.il

מתן שירותי רפדות - פניה לקבלת הצעות מס' 24-25-18

קוד: 24-25-18 | תאריך פרסום: 4.6.18
הגוף המפרסם:
שירותי בריאות כללית, באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

תחומי עיסוק רלוונטיים

ארכיון הזדמנויות

תיאור ההזדמנות העסקית

שירותי בריאות כללית, באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי, מתכבדת להזמינך להציע הצעה למתן שירותי רפדות, כמפורט במסמכי הפניה המצ"ב.שאלות הבהרהבנוגע להליך ניתן לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני אל מר אבינועם עמיהוד, לכתובת: avinoaha@clalit.org.il, עד ולא יאוחר מהמועד הנקוב להלן.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 11.06.2018 שעה 13:00

מועד אחרון להגשת הצעות להליך : 24.06.2018 שעה 13:00. ההצעה תוגש במעטפה סגורה ותופקד בתיבה המכרזים של המרכז הרפואי, מול אוניברסיטת בן-גוריון בנגב סמוך לשדרות רגר ולשדרות דוד בן-גוריון באר שבע, בניין הנהלה, קומה 1, חדר 109, עד ולא יאוחר מהמועד הנקוב להלן.

פניה לקבלת הצעות מס' 24-25-18 למתן שירותי רפדות