הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
19.7.18
 

מעוניין בהזדמנות זו?

avinoaha@clalit.org.il אתר אינטרנט

פניה לקבלת הצעות מס' 24-29-18 לאספקת כלי עבודה

קוד: 24-29-18 | תאריך פרסום: 24.6.18
הגוף המפרסם:
שירותי בריאות כללית, באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

שירותי בריאות כללית, באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי, מתכבדת להזמינך להציע הצעה לאספקת ציוד כלי עבודה כמפורט במסמכי הפניה המצ"ב

שאלות הבהרה בנוגע להליך ניתן לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני אל מר אבינועם עמיהוד, לכתובת: avinoaha@clalit.org.il, עד ולא יאוחר מהמועד הנקוב להלן

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 03.07.2018 שעה 13:00

מועד אחרון להגשת הצעות להליך: ההצעה תוגש במעטפה סגורה ותופקד בתיבה המכרזים של המרכז הרפואי, מול אוניברסיטת בן-גוריון בנגב סמוך לשדרות רגר ולשדרות דוד בן-גוריון באר שבע, בניין הנהלה, קומה 1, חדר 109, עד ולא יאוחר מהמועד הנקוב להלן 19.07.2018 שעה 13:00 

אספקת כלי עבודה