הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
24.5.18
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-6403329 sami@clalit.org.il

אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות לשליחת הודעות ומערכת להקפצת צוות חירום פניה לקבלת הצעות מס' 24-4-18

קוד: 24-4-18 | תאריך פרסום: 15.4.18
הגוף המפרסם:
שירותי בריאות כללית, באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

שירותי בריאות כללית, באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי (להלן: "המזמין"; "המרכז הרפואי"), מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת לשליחת הודעות ומערכת להקפצת צוות חירום (להלן: "השירותים") והכל, כמפורט במסמכי ההליך ובנספחיו

במסגרת ההליך יהיה המזמין רשאי לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או מי מהם, בהתאם לשיקול דעתו על-פי כל דין

מודגש, כי לצורך השתתפות ו/או זכייה בהליך, על המציע עצמו לעמוד בכל תנאי  ההליך

תקופת ההתקשרות: בהליך הינה לעד 36 (שלושים ושישה) חודשים, כמפורט בהסכם.

מציעים רשאים להגיש את שאלותיהם בנוגע להליך בכתב עד ולא יאוחר מן המועד הנקוב לעיל. על שאלות ההברה להיות מוגשות בכתב באמצעות משלוח דוא"ל אל סמי שהרבני, לכתובת smai@clalit.org.il. על המציעים החובה לוודא הגעת המייל בטלפון מספר: 08-6403329 ו/או באמצעות פונקציית אישור קריאה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 30.04.18 שעה 16:00

מועד אחרון להגשת הצעות להליך: 24.05.2018 שעה 14:00

לקישור לקובץ לחץ כאן24-4-18 אספקה, התקנה תחזוקה של מערכת לשליחת הודעות