הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
6.5.18
 

מעוניין בהזדמנות זו?

avinoaha@clalit.org.il

פניה לקבל הצעות מס' 24-10-18 לאספקת מסננים למערכות מיזוג אוויר

קוד: 24-10-18 | תאריך פרסום: 12.4.18
הגוף המפרסם:
שירותי בריאות כללית, באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

שירותי בריאות כללית, באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי, מתכבדת להזמינך להציע הצעה לאספקת מסננים למערכות מיזוג אוויר, כמפורט במסמכי הפניה המצ"ב

שאלות הבהרה בנוגע להליך ניתן לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני אל מר אבינועם עמיהוד, לכתובת: avinoaha@clalit.org.il, עד ולא יאוחר מהמועד הנקוב להלן.

מועד הגשה: ההצעה תוגש במעטפה סגורה ותופקד בתיבה המכרזים של המרכז הרפואי, מול אוניברסיטת בן-גוריון בנגב סמוך לשדרות רגר ולשדרות דוד בן-גוריון באר שבע, בניין הנהלה, קומה 1, חדר 109, עד ולא יאוחר מהמועד הנקוב להלן:

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 22.04.18 בשעה 13:00

מועד אחרון להגשת הצעות להליך 06.05.2018 13:00

להלן קישור לקובץ אספקת מסננים למערכות מיזוג אוויר