הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
27.4.17
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-9929423 אתר אינטרנט

שיפוץ מועדון מושב תלמי בילו

קוד: 19/2017 | תאריך פרסום: 21.4.17
הגוף המפרסם:
החברה הכלכלית לפיתוח מרחבים בע"מ

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

החברה הכלכלית מרחבים מזמינה בזאת הצעות לביצוע שיפוץ מועדון מושב תלמי בילו בתחום שטח השיפוט של המועצה. תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהיה למשך 45 יום. רכישת מסמכים: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המזמין, בתמורה ל- 1,000 ש"ח אשר לא יוחזרו, החל מיום 20.4.17 לאחר סיור קבלנים (אצל גברת מרים כהן משרדי החברה הכלכלית מרחבים שמשרדיהם נמצאים בבנין המועצה האזורית מרחבים, טל' 08-9929423, פקס 08-9929476).

תנאי סף מרכזיים: קבלן רשום והוא רשאי ומוסמך לבצע עבודות מן הסוג ובהיקף המתוארים בהסכם זה. בעל ניסיון מוכח בביצוע העבודות/השירותים והוא בעל חוסן כלכלי מוכח להנחת דעתה של המועצה. סיווג קבלנים: 100-ג1.

סיור: 20/4/2017 12:00 השתתפות חובה! יציאה ממשרדי החברה הכלכלית מרחבים שמשרדיהם נמצאים בבנין המועצה האזורית מרחבים בצומת גילת. סיור מציעים חובה.

ערבות להצעה: 30,000 ש"ח בתוקף עד 30.7.17.

להגשה עד: 27/4/2017 12:00, את ההצעה יש להכניס במסירה אישית לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי החברה הכלכלית בבנין המועצה קומת קרקע. הצעה שתוגש באיחור תיפסל על הסף.