הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
2.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

שירותי אבטחה וליווי רפואי לטיולים ולמתן שירותים נלווים.

קוד: 09/19 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
המועצה האזורית תמר

תחומי עיסוק רלוונטיים

אבטחה, שמירה וביטחון

תיאור ההזדמנות העסקית

המועצה האזורית תמר מזמינה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה וליווי רפואי ולמתן שירותים נלווים עבור המועצה האזורית תמר, ממציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת ₪500, שלא יוחזרו בכל מקרה, במחלקת הגבייה שבבניין המועצה האזורית תמר בנווה זוהר, בימים א' - הי בין השעות 9:00 עד 15:30 או באמצעות העברה בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי בטלפון 08-6688855/6 והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט PDF. בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר האינטרנט של המועצה. בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על המציע להפנות בכתב בפורמט WORD בלבד, את שאלותיו לרכזת מכרזים במועצה, הגב, יערית הרוש' בדוא"ל : michrazim@ma-tamar.co.il וזאת עד לא יאוחר מיום 13.05.2019 בשעה 16:00 . באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות ההבהרה שיועברו באמצעות דואר אלקטרוני, בטלפון : 08-6688880 או במייל חוזר (לא אוטומטי)

מועד אחרון להגשה: 02/06/2019 שעה 12:00

לפרטי המכרז לחץ כאן