הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
24.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

שירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח עליון בתחום אדריכלות נוף (מבנים קיימים וחדשים).

קוד: 112/2019 | תאריך פרסום: 30.5.19
הגוף המפרסם:
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה בזאת הצעות להליך לשירותי ייעוץ, תכנון ופיקוח עליון בתחום אדריכלות נוף (מבנים קיימים וחדשים). לבירורים: טל' 08-6461077/9 פקס 08-6472966. מציע המעוניין לקבל מסמכי ההליך יפנה בכתב למיילmichrazbinui@bgu.ac.il שאלות הבהרה ניתן להעביר עד לא יאוחר מיום 13.6.2019 בשעה 12:00 למייל michrazbinui@bgu.ac.il

מועד אחרון להגשה: 24/06/2019 שעה 15:00