הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
30.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

שירותי ניקיון של שטחים פתוחים, ישובים, חופים ושירותי טיאוט מכני.

קוד: 12/19 | תאריך פרסום: 27.5.19
הגוף המפרסם:
מועצה אזורית תמר

תחומי עיסוק רלוונטיים

ארכיון הזדמנויות

תיאור ההזדמנות העסקית

מועצה האזורית תמר מזמינה להציע הצעות לאספקת שירותי ניקיון של שטחים פתוחים, ישובים, חופים ושירותי טיאוט מכני עבור המועצה האזורית תמר ממציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ש"ח שלא יוחזרו בכל מקרה במחלקת הגביה שבבניין המועצה האזורית תמר בנווה זוהר בימים א'-ה' בין השעות 9:00 עד 15:30 או באמצעות העברה בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי בטל' 08-6688855/6 והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט PDF. בנוסף ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באת האינטנט של המועצה. בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהוא בקשר למובנו של סעיף כלשהו על המציע להפנות בכתב בפורמט WORD בלבד את שאלותיו לרכזת מכרזים במועצה הגב' יערית הרוש בדוא"ל michrazim@ma-tamar.co.il וזאת לא יאוחר מיום 12/6/19 בשעה 16:00. באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות ההבהרה שיועברו בדוא"ל בטל' 08-6688880 או במייל חוזר (לא אוטומטי)

מועד אחרון להגשה: 30/06/2019 12:00 תיבת המכרזים תיפתח ביום 30/6/19

לקישור למכרז לחץ כאן