הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
16.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

הפקת אירועים קטעים ומתן שירותים נלווים.

קוד: 11/19 | תאריך פרסום: 27.5.19
הגוף המפרסם:
מועצה אזורית תמר

תחומי עיסוק רלוונטיים

מדיה ואינטרנט

תיאור ההזדמנות העסקית

מועצה אזורית תמר מזמינה להציע הצעות למתן שירותי הפקת אירועים קטנים ומתן שירותים נלווים עבור המועצה. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ש"ח שלא יוחזרו בכל מקרה במח' הגביה שבבנין המועצה האזורית תמר בנווה זוהר, בימים א'-ה' בין השעות 9:00 עד 15:30 או באמצעות העברה בנקאית או באמצעות כרטיס אשראי בטל'08-6688855/6 והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט PDF בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום באתר האינטרנט. בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהוא בקשר למובנו של סעיף כלשהו על המציע להפנות בכתב בפורמט WORD בלבד, את שאלותיו לרכזת מכרזים במועצה הגב' יערית הרוש בדוא"לmichrazim@ma-tamar.co.il וזאת עד לא יאוחר מ- 29/5/19 בשעה 16:00. באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו בדוא"ל, בטל' 08-668880 או במייל חוזר (לא אוטומטי)

מועד אחרון להגשה: 16/06/2019 שעה 12:00

לקישור למכרז לחץ כאן