הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות

דו"ח רווח והפסד ככלי מרכזי בניהול העסק

אדריכלים

 
פורסם ב-20.7.17

דו"ח רווח והפסד של עסק הוא דו"ח בסיסי וחשוב ביותר להבנה וניתוח של פעילות עסקית לתקופת זמן. הדו"ח הוא מעין צילום רנטגן של העסק בתקופת זמן מוגדרת.

הדו"ח כולל את כל פעילות העסק בין שתי נקודות זמן מתאריך עד תאריך, השורה התחתונה היא הסעיף הבולט והוא מבטא רווח או הפסד לתקופה. כל עסק מחויב בהצגת דו"ח שנתי מבוקר ומאושר ע"י רואה חשבון. במהלך השנה ניתן להפיק דוחות ביניים לא מבוקרים ברמה חודשית ורבעונית. כל בעל עסק חייב להבין את משמעות הדו"ח ואת המאפיינים המרכזיים בו. לצערי אצל רוב בעלי העסקים זה לא כך. הדו"ח מופק באחור, ובעל העסק לא מתעניין ולא מבין לעומק את משמעויותהנתונים בדו"ח.

לדוח אין ערך רב אם הוא מופק, ונעשה בו שימוש זמן רב לאחר הבצועים המופיעים בו. 
למרות שהשורה התחתונה היא החשובה, חשוב לא פחות איך הושגה "השורה התחתונה". נתוני הדוח מחולקים ל 4 קבוצות עיקריות: מכירות, הוצאות גולמיות, הוצאות תפעוליות, הוצאות מימון. תוצאות הביניים מציגות 3 סוגי רווח: רווח גולמי, רווח תפעולי, ורווח נקי לפני מס. ניתוח ראוי של הדוח מספק תובנות רבות על אופן ניהול העסק.

הרווח הגולמי בדוח הוא הפער בין סה"כ המכירות לסה"כ העלויות הגולמיות הנדרשות להפקת המוצר. העלות הגולמית כוללת: חומר גלם, חומרי עזר, עלויות עבודה וקבלנות משנה, ועלויות של תשתיות (הנקראות גם "הוצאות חרושת")הנדרשות להפקת המוצר. בכדי להקטין את העליות הגולמיות יש לבצע פעולות זיהוי עלויות עבודה גבוהות מחייב בדיקת יעילות הבצוע, טכנולוגיית הבצוע, וחלופות של קבלנות משנה במקום ייצור עצמי באופן חלקי או מלא. זיהוי עלויות חומר גבוהות מחייב לבחון, ספקים נוספים, חומרים חלופיים או יבוא ישיר מחו"ל. עלויות שכר דירה גבוהות מחייבות לבדוק את גודל השטח הקיים ביחס לנדרש ואת מיקומו הגאוגרפי, עלויות חשמל גבוהות מחייבות בדיקת אנרגיות חלופיות וכו. הרווח הגולמי הוא האינדיקטור הראשוני לגבי כדאיות הפעילות בכל עסק. הרווח הגולמי חייב להיות חיובי והוא משתנה מענף לענף.
לעסק ללא רווח גולמי או רווח גולמי נמוך במיוחד אין זכות קיום.

מבנה ההוצאות הישירות נגזר מסוג המוצר, ישנם מוצרים עתירי חומר ועבודה, ועלויות שיווק ותפעול נמוכות יחסית , לעומתם יש מוצרים מעוטי חומר ועבודה ועתירי הוצאות שיווק ותפעול. שעור הרווח הגולמי יכול לנוע בין 30% – 70% תלוי בתחום הפעילות, בתמהיל המוצרים ובמבנה ההוצאות של העסק.

הרווח התפעולי הוא ההפרש בין הרווח הגולמי להוצאות התפעול. הוצאות התפעול הן כלל הוצאות השיווק ההנהלה והכלליות.
הרווח התפעולי מצביע על יעילות הניהול התפעולי, ויכולת העסק לייצר תזרים מזומניםכפי שצוין בסעיף העלות הגולמית נדרש לבחון באופן שוטף את סעיפי העלות התפעולית שהיא באופייה קבועה וכוללת עלויות שכר , שיווק, לוגיסטיקה, תחבורה , תקשורת ועוד. כל חסכון בעלות הגולמית והתפעולית מגדילה בערך דומה את שורות הרווח הגולמי והתפעולי בהתאמה.

הרווח הנקי לפני מס הוא ההפרש בין הרווח התפעולי והוצאות המימון של העסק.
הוצאות המימון כוללות רק את העמלות והריביות על שימוש בהלוואות ובמסגרות אשראי שונות, ואינן כוללות את החזר ההלוואות עצמן. ישנם עסקים ממונפים בעלי נזילות עצמית נמוכה, לעומתם עסקים עתירי הלוואות המחייבות החזרים חודשיים גבוהים. הרווח הנקי לפני מס כשמו כן הוא, זהו הסכום בגינו ישלם העסק מס הכנסה.

עסק שברווח הנקי שלו אחרי מס, לא מסוגל לעמוד בהחזרי הלוואות יידרש לקחת הלוואות נוספות בכדי להחזיר את ההלוואות הקימות, או יידרש למחזר הלוואות לטווח ארוך ולהחזרים נמוכים.

עסקים עתירי טכנולוגיה נדרשים לצורך קיומם לחדש ציוד בתדירות גבוהה, לרוב זה מתבצע בליסינג מימוני בזיכוי שווי המכונות הישנות, פעילות זו גורמת למעשה להחזרי הלוואות ללא סיום. כמובן שהרווח הנקי הנדרש בעסקים אלה חייב להיות גבוה מהחזר ההלוואות. הדוח השנתי איננו מציג את רצף המכירות שהובילו לשורה התחתונה, ישנם עסקים יציבים הן בשיעור המכירות והן בשיעור הרווחיות, לעומתם יתכנו עסקים שהמכירות אינן יציבות ועקביות כנ"ל שעורי הרווח. השוני נגזר מסוג הפעילות ויציבות הענפים בהם פועלת החברה.

עסקים בתחום הפרוייקטים עשויים לסבול מחוסר עקביות על ציר זמן, לעומתם עסקים בתחום המזון עשויים לפעול באופן יציב ועקבי למעט קפיצות בתקופות חג. כפי שצוין בדוח השנתי לא ניתן לראות זאת. העדר עקביות ויציבות במכירות משפיע ישירות על תזרים המזומנים העסקי. בכדי לקבל תמונת מצב שוטפת, נדרש לנהל בקרת מכירות ברמה שבועית וחודשית והוצאות ברמה חודשית. (כל שקול בנושא תלוי בסוג הפעילות העסק, ובתדירות בצוע המכירות).

נהוג להשוות את התוצאות בדו"ח (לתקציב אם יש כזה בעסק) ואז ניתן לבדוק סטיות בין הבצועלתכנון, נהוג להשוות לתקופות מקבילות ואז ניתן לזהות מגמות או שינויים בסעיפים אשר מרכיבים את הדו"ח. חשוב לדעת אם הרווח גדל או נשמר כתוצאה מגידול במכירות, ואולי קיטון בהוצאות. ניתן לזהות את התפלגות מקור ההכנסות במקרים של תמהילי פעילות שונים. והכנסות שלא ממכירות ישירות. ניתן לזהות מגמות שינוי במלאי , את היחס בין עלויות המכר להוצאות הקבועות ועוד.חשוב שהנתונים יוצגו גם באחוזים ביחס למכירות, הצגת הנתונים גם באחוזים מאפשרת השוואה מהירה של פרמטרים שונים.

עוזי פלג – UP ייעוץ וניהול
יועץ לניהול עסקי מס' 7201 מאושר ע"י המעוף במשרד הכלכלה
נייד: 0526969240 , דוא"ל: peleguzi@012.net.il  אתר: www.uzip.co.il