הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות

קבלת הצעות מחיר לשכירת מכולה לפינוי פסולת יבשה ודחסן פסולת רטובה

אדריכלים

 
פורסם ב-31.7.17

שירותי בריאות כללית, באמצעות המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, מתכבדת להזמינך להציע הצעה לשכירת מכולה לפינוי פסולת יבשה ודחסן פסולת רטובה כמפורט במסמכי הפניה המצ"ב.

כנס מציעים בתאריך 3/8/2017 בשעה 10:00 מחלקת חצר

שאלות הבהרה בנוגע להליך ניתן לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת avibt@clalit.org.il עד ליום 10/08/17 בשעה 13:00.

ההצעה תוכנס במעטפה סגורה, לתיבת ההצעות של המזמין, הממוקמת במרכז הרפואי סורוקה, מול אוניברסיטת בן גוריון בנגב סמוך לשדרות רגר ולשדרות דוד בן גוריון, באר – שבע, בניין הנהלה, קומה 1, חדר 109 וזאת, עד ליום  17.08.2017 כולל בשעה 14:00  .
על המעטפה ירשם: "פניה לקבלת הצעות מס' 24-21-17 לשכירת מכולה לפינוי פסולת יבשה ודחסן פסולת רטובה ,למרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה".

אין לשלוח את ההצעות בדואר.

נא לאשר במייל חוזר , קבלת הפנייה .

פניה לקבלת הצעות מחיר-לשכירת מכולה ודחסן