הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות

תנאי שימוש בפורטל

תנאי שימוש באתר ביזבנגב:

א. כללים, תנאי שימוש והוראות לשימוש באתר האינטרנט ביזבנגב

 1. אתר האינטרנט ביזבנגב הנמצא בבעלות הרשות לפיתוח הנגב (להלן: "הרשות"), פותח ונועד למטרות של יצירת קשר ומתן מידע לקידום הזדמנויות בנגב, והכול לשימושו הפרטי והאישי של כל מבקר ומשתמש באתר.

בכל מקום בו מופיע המונח  " ביזבנגב " משמעו הרשות לפיתוח הנגב.

השימוש והביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש באתר"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר (כל אחד מהם ייקרא להלן: "המשתמש" או "המשתמש באתר") לאחר שנכנס לאתר וקרא הוראות ותנאים אלה בעיון רב.

 1. תנאי השימוש באתר, כמו גם כל החקיקה הלאומית והבינלאומית אשר חלים על רשת האינטרנט בכלל ועל אתרי אינטרנט בפרט, חלים ללא סייג על כל אחד מהמשתמשים באתר. הרשות רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין. במקרה שבו השימוש באחד מן השירותים שניתנים באמצעות האתר הינו מוסדר על ידי כללים ו/או הוראות מיוחדות כלשהן, אותם כללים והוראות ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, וביחד הם יהוו מערכת כללים אחת מאוחדת.
 2. אין באמור באתר זה או בתוכנו בכדי להגביל את הנהלת האתר בכל דרך שהיא. ככל שדין או חוק כלשהם קובעים כי השימוש באתר ו/או בתכניו מיועד למבוגרים בלבד, חל איסור על קטינים לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים אלו. יחד עם זאת, היה וקטין ביקר באתר או עשה שימוש בתוכנו, מרצונו החופשי, כי אז לא תישא הנהלת האתר באחריות לשימוש שנעשה כאמור, היה והתכנים או השירותים שנעשה בהם שימוש עשויים להיחשב כבלתי הולמים לקטינים.
 3. הרשות רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. כמו כן, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת הנהלת האתר או שלא מרצונה. הרשות משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם זמינות זו תלויה ועשויה להיות מושפעת מציוד שהמשתמש עושה בו שימוש, רשתות תקשורת אחרות, המספר הגדול של האנשים אשר מנסים להשתמש באינטרנט בו זמנית או סיבות אחרות שגורמות להפרעות, וכתוצאה מכך עשוי האתר שלא להגיב כראוי או להיות בלתי פעיל או להזדקק לתחזוקה, ללא כל התרעה מוקדמת.
 4. תוכן האתר – זכויות הקניין הרוחני באתר ותוכנו, לרבות כל הטקסטים, החומרים התמונות, ופלטפורמת המסחר האלקטרוני (להלן: "התוכן"), שייכים לרשות ו/או ל" ביזבנגב", למעט אם צוין אחרת. זכויות הקניין הרוחני מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. מובהר כי האתר ותכניו כאמור, הסימנים המסחריים, הסמלים המסחריים וסימני השירות המוצגים באתר (כולם יחד להלן: "סימני המסחר") הינם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים של הרשות, לרבות השם ביזבנגב, ו/או של אחרים. השימוש שנעשה באתר ובתכנו בסימני המסחר של  ביזבנגב ובזכויות קנייניות אחרות הינו שימוש שנעשה ברשות של . ביזבנגב השימוש שנעשה באתר ובתוכן הינו "כפי שהוא" ("AS IS") ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו. נוסף על כך, לא ניתן להשתמש בתוכן, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של  ביזבנגב.
 5. המוצרים ו/או השירותים ו/או השמות ו/או סימני המסחר, הלוגו או הסמלים המסחריים של צדדים שלישיים, אשר עשויים להופיע באתר, הינם קניינם הרוחני של אותם צדדים שלישיים, אשר אחראים לתוכן ולשירותים ו/או למוצרים שלהם בהתאם. כל התקשרות, חומר, נתונים, הערות או הצעות, הנמסרות, מועברות, נשלחות או מפורסמות, באמצעות השימוש בשירותים אשר האתר עשוי להציע, ובאופן כללי כל מידע, נתונים, הערות או הצעות המוגשים באמצעות האתר ביזבנגב לא ייחשבו כחסויים או סודיים ולא יטופלו ככאלה, וכן הם לא ייחשבו לקניינם של משתמש זה או אחר. כל דבר הנמסר, מועבר, נשלח או מפורסם באמצעות האתר נחשב והופך להיות קניינה של ביזבנגבומבלי לגרוע מכל הוראת חוק לאומית ובינלאומית החלה לאותו עניין, היא תהא חופשייה לעשות שימוש בכל רעיון, קונספט, ידע או טכניקה, המצויים בכל התקשרות שהיא, או לעשות שימוש במידע אשר משתמשים סיפקו לאתר של ביזבנגבוזאת לכל מטרה תהא אשר תהא.
 6. באמצעות השימוש באתר זה, רשאי כל משתמש למסור, וכן ביזבנגב רשאית לאסוף מידע, לכל מטרה שימושית במסגרת פעילויותיה העסקיות. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש באיזה מסימני המסחר המוצגים באתר, ללא ההסכמה בכתב של ביזבנג או של צד שלישי כלשהו אשר עשוי להיות הבעלים של סימן המסחר המוצג באתר. השימוש בסימני המסחר המוצגים באתר או בכל תוכן אחר באתר, על ידי המשתמשים באתר, למעט כקבוע בתנאי השימוש באתר האלה, הינו אסור בתכלית האיסור. תמונות של אנשים או מקומות או עצמים, אשר מהוות חלק מן התוכן המוצג באתר הינן הרכוש של ביזבנגבאו שנעשה בהן שימוש על פי היתר שניתן מאת בעליהן החוקיים. השימוש בכל אחת מתמונות אלה על ידי המשתמשים באתר, או על ידי מי שהוסמך על ידי המשתמש לעשות שימוש שכזה, מעבר להגבלות אשר נקבעו בתנאי השימוש באתר, הינו אסור, למעט אם הותר השימוש במפורש בתנאי השימוש באתר או שניתן לכך היתר מפורש במקום אחר באתר.

ב. האחריות של האתר ביזבנגב וחובות המשתמשים

 1. בעוד ש ביזבנגבמשקיעה מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, היא אינה מעניקה התחייבות או מצג באשר לרמת נכונותם של הפרטים והמידע המתפרסם בו. משתמשי האתר מאשרים ומקבלים כי ביזבנגבאינה שולטת בתוכן ו/או באבטחת האתר ושירותיו באופן כולל. לאור זאת,  ביזבנגב  אינה אחראית לאבטחת האתר או לתוכן שבו. יתר על כן, ביזבנגב אינה מתחייבת לכך שהשימוש במידע או בחומרים שבאתר לא יפר זכויות של צדדים שלישיים אשר הינם כעת בבעלות ביזבנגב. המשתמשים באתר מסכימים כי באחריותם לבדוק את האתר ותוכנו (כהגדרתו לעיל), וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי לגרום השימוש בכל חלק של התוכן, כולל כל החלטה שמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על נכונות המידע, השלמות, האמינות של כל חלק של התוכן, מוטלת עליהם. כתוצאה מכך, השימוש והדפדוף באתר על ידי כל משתמש/ת נעשה על אחריותו/ה בלבד.
 2. ביזבנגב, נושאי המשרות או הדירקטורים שלה, עובדיה, כל סוכן שלה, או כל צד אחר המעורב ביצירה, הפקה או העברת תוכן או הפעלת האתר, לא יהיו אחראיים (ביחד או לחוד) לכל נזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או פלילי הנובע מכניסה של משתמש לאתר או כל שימוש שנעשה בו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל דבר באתר מסופק למשתמשים "כמו שהוא" ("AS IS") ללא התחייבות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת או משתמעת, לרבות (אך מבלי לגרוע) התאמה למטרות מסוימות או העדר פגיעה בזכויות של קניין רוחני. ביזבנגבאינה ולא תהיה אחראית או כפופה לחבות לנזק כלשהו, כולל (ומבלי לגרוע) כל נזק או הוצאה, ישירים, נלווים, תוצאתיים, עקיפים או פליליים, הנובעים מהשימוש שיעשו באתר זה, מכניסה אליו או מחוסר היכולת להיכנס אליו, על ידי כל אדם שהוא, או הנוגעים לכשל מלא או חלקי בביצוע, או טעות, השמטה, הפסקה, מחדל, עיכוב בהפעלה, העברה או נפילה של הרשת.
 3. ביזבנגבאינה לוקחת כל אחריות או חבות לכל נזק שהוא אשר עשוי להיגרם לציוד המחשב או כל אמצעי אלקטרוני אחר אשר נעשה בו שימוש על מנת להיכנס לאתר, או לוירוסים אשר עשויים לפגוע בציוד המחשב או האמצעי או כל רכוש אחר של המשתמש או צד שלישי בהם נעשה שימוש, לצורך הכניסה, השימוש או הדפדוף אל האתר או באתר, או ההורדה שלהם של חומר, נתון, טקסט, תמונה, וידאו או אודיו כלשהם מן האתר, גם במקרה שבו ביזבנגב או סוכניה עשויים להיות מודעים לאפשרות של נזק, הפסד או הוצאה כאמור.
 4. קישורים למקורות אחרים באינטרנט אשר משתמש יעשה בהם שימוש, הינם באחריותו הבלעדית. על אף שמעת לעת רשאית ביזבנגבלפקח, לבדוק או לסקור דיונים, שיחות, הודעות, שידורים, לוחות מודעות וכדומה, אשר מפורסמים או יפורסמו באתר, ביזבנגב אינה מתחייבת לעשות זאת ולא תישא באחריות או חבות כלשהיא בקשר עם תוכנו של האתר או בקש עם שגיאות, השמצה, דיבה, לשון הרע, השמטה, טעות, ניבולי פה, פורנוגרפיה, גסויות, סכנה ו/או חוסר דיוק, אשר נכללו במידע שנמצא במקומות אלה באתר.
 5. חל איסור מוחלט לפרסם או לשדר חומרים שיש בהם משום עבירה על החוק – איומים, דיבה, השמצות, ניבולי פה, חומרים מחפירים, מסיתים, פורנוגראפיים, או גסים או כל חומר אחר שעלול לעודד או להיות בגדר התנהגות שהינה בגדר עבירה פלילית, או שמהווה עוולה אזרחית, או שיש בו משום הפרה של החוק. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, אשר ביזבנגבאינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם, והספקים השונים של אמצעים אלה הם שישאו באופן מלא באחריות ובחבות (אזרחית ופלילית) בכל הקשור לכך. לפיכך, ביזבנגבלא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם בדפי האתר השונים או בכל אתר אחר שמקושר לאתר.
 6. ביזבנגב לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספק של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם. המשתמשים באתרים אלה מתחייבים להשתמש באתר בדרך חוקית וראויה, ושימוש זה הינו כפוף, בין היתר, לחוקים הנוגעים להעברת מידע ממדינת ישראל לארצות אחרות.

ג. מדיניות הגנת הפרטיות באתר

כללי

 1. ביזבנגב מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהאתר תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של האתר אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים כאשר הם מבקרים באתר.

על אף האמור ידוע למשתמש והוא מסכים לכך ש ביזבנגב לא תהא אחראית לנזק או פגיעה בפרטיותו שתגרם ע"י כניסת גורם בלתי מורשה למאגר הנתונים של האתר.

מידע אישי

 1. הנהלת האתר רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב) (להלן: "מידע אישי" או "פרטים אישיים"), אשר יגיעו לידיעת האתר באמצעות השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים, מרצונם החופשי. ביזבנגב מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין. במקרה כזה, האתר עשוי להעביר או לשדר את המידע האישי לחברות הקשורות אליה או לצורכי קידום האתר או מטרותיו או בתנאי שהדבר יהיה נחוץ למטרות תפעוליות או סיבות הקשורות למחשוב לשם התקשרות טובה יותר עם המשתמשים או למטרות סטטיסטיות או היסטוריות.
 2. בנוסף, למטרות של קידום, תמיכה וביצוע התקשרות חוזית זו בין האתר לבין משתמשי האתר, תיתכן העברה של מידע אישי לצדדים שלישיים אשר משתפים פעולה עם האתר לשם מתן שירותים שמתייחסים למאגר מידע שמנהלת האתר, או שהאתר עשויה (ובתנאי שהמשתמש לא הורה אחרת) להעביר את המידע האישי של משתמשי האתר לצדדים שלישיים לשם פרסום, קידום ושיווק מוצרי האתר ומותגיה או לגופים עמם משתפת האתר פעולה, למטרות חקר שוק או לפעילויות דומות ולשם קידום מרחוק של מוצרי האתר או מוצריו של צד שלישי כלשהו.
 3. אם משתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יישמר, יאוחסן או יעובד באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור. משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו/ה האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי לממש כל זכות השמורה לו במסגרת דיני הגנת הפרטיות הנהוגים בישראל. משתמש באתר המעוניין במימוש זכותו כאמור יעשה זאת באמצעות פנייה לרשות דרך עמוד "יצירת קשר" באתר.
 4. כאשר משתמש באתר מעביר, מרצונו החופשי, את פרטיו/ה האישיים, ביזבנגב תהיה רשאית להשתמש בפרטים אלה בדרכים הבאות (למעט אם נאמר במפורש אחרת): לאחסן ולעבד את המידע לשם הבנה טובה יותר של משתמשי האתר והצרכים ולשם הכנסת שיפורים נוספים, במידת האפשר, במוצרי ושירותי האתר; ו/או שימוש אפשרי במידע זה על ידי האתר (או כל צד שלישי שפועל מטעם האתר) לשם שמירה על קשר עתידי עם משתמשי האתר; ו/או מתן מידע לצדדים שלישיים המשתפים פעולה עם האתר בכל הקשור למבקרים או למשתמשים של האתר (למעט מידע אישי שאינו נדרש להם). במקרה שמשתמש האתר יעביר את פרטיו האישיים ישירות לצד שלישי כלשהו, לחברה לא תהיה כל חבות בכל הקשור לשימוש בפרטים האישיים של אותו משתמש על ידי צד שלישי כלשהו. לפיכך, המשתמש יהיה אחראי, באופן מלא ובלעדי, לבדוק באופן אישי את התנאים להגנת הפרטיות לפני שהוא מעביר את פרטיו/ה האישיים לצד שלישי באמצעות האינטרנט או האתר.
 5. ל- ביזבנגב לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש באתר יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנו או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

שיפוי

 1. המשתמש באתר מתחייב בזאת לשפות את הרשות, נושאי המשרה, עובדיה ונציגים אחרים מטעם ביזבנגב (להלן: "הנציגים") בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה (לרבות ללא הגבלה, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), בין אם ישיר ובין אם עקיף, שייגרמו לרשות ו/או למי מנציגיה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה נגד הרשות ו/או מי מנציגיה ) ( בשל שימוש שעשה משתמש באתר באופן המנוגד לתנאי השימוש ו/או בדרך אחרת שאינה עולה בקנה אחד עם מטרת האתר ו/או שימוש לא ראוי באתר ו/או בשל הפרת תנאי מתנאי השימוש ו/או בגין כל פעולה אחרת שנעשתה בזדון; ו/או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצרה ממידע שמסרת לפרסום באתר.

פרסומת

 1. ביזבנגבלא תישא בשום אחריות לתוכן מודעות הפרסומת אשר יתפרסמו מעת לעת באתר. מובהר כי הפרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה. במידה שתיעשה עסקה בין מבקר לבין גוף מפרסם או גוף שמוזכר או מופנים אליו באתר, עסקה זו תהיה בין הצדדים לעסקה בלבד וללא שום אחריות או מעורבות של ביזבנגב .

מידע נוסף שייאסף באופן אוטומטי

 1. במקרים מסוימים, ייתכן איסוף אוטומטי (למשל, שלא באמצעות רישום) של מידע טכני מסוים, שאינו בר-זיהוי באופן אישי, בעת שמשתמש באתר מחובר או מדפדף באתר. דוגמאות לסוג מידע זה כוללות סוג דפדפן אינטרנט או סוג מערכת הפעלה של המחשב שהמשתמש באתר עושה בה שימוש וכן את שם הדומיין של אתר האינטרנט ממנו המשתמש מקושר לאתר.

ד. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר  – Cookies

 1. כאשר משתמש באתר מציג, נכנס, מדפדף או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת,"Cookie" שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש, ואשר אינו מודע לאף מסמך או קובץ אחר במחשב או באמצעי האחר שהמשתמש באתר משתמש בו כדי להיכנס לאתר, או כל קבצים דומים אחרים שמשמשים בעיקר, בין היתר, לסיוע למשתמשי האתר בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. לדוגמא, Cookies מאפשרים להתאים את אתר האינטרנט כך שיענה טוב יותר על תחומי העניין וההעדפות של המבקרים והמשתמשים בו. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה Cookies מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה Cookies או לקבל התרעה לפני ש "Cookie" מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושים אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

השימוש במידע כאמור, כמו גם מידע אודותיך שייאסף ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES , ייעשה רק לפי התנאים המוגדרים במדיניות פרטיות זו ו/או לפי הוראות כל דין לשם קיומן של אחת או יותר מהמטרות הבאות:

 1. לצורך שיפור השירותים ש ביזבנגבמציעה למשתמש באתר, לרבות באתר וכן ליצירת קשר עמו.
 2. כדי לאפשר תפעול תקין של האתר ולאפשר להשתמש בשירותים השונים הזמינים באתר ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
 3. כדי לשפר ולהעשיר את חווית הגלישה באתר ואת השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר, וכן על מנת לערוך בקרה בקשר עם שירותים ותכנים קיימים המידע בו יעשה שימוש למטרה זו ברובו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 4. לשם התאמת האתר לצרכי המשתמש ולשם יצירת אזורים ודפים אישיים באתר.
 5. לשם ניתוח וגיבוש מידע סטטיסטי אודות פעילות האתר. המידע בו יעשה שימוש למטרה זו ברובו מידע סטטיסטי.
 6. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או בתנאי השימוש של האתר.

לשם קידום מטרות האתר דהיינו הגדלת ההזדמנויות העסקיות למשתמשי האתר והעברת מידע מסחרי רלוונטי לצורך כך.

 1. בהתאם לתיקון 24 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח, בעת מילוי טופס הגשת המועמדות לאחד מהאופציות הקיימות באתר המקדמות את עסקי הנגב תוצע לך האופציה האם לקבל שירות דיוור. במידה ותבחר לקבלו ותגיש את מועמדותך, תהא ביזבנגברשאית לשלוח אליך מפעם לפעם באמצעות דואר אלקטרוני לרבות וללא הגבלה, מידע בדבר שירותי האתר, ניוזלטר, מידע שיווקי ופרסומי מטעם ביזבנגב, לרבות הצעות תעסוקה של גורמים מסחריים הפועלים בשיתוף פעולה עם ביזבנגב מידע על פעילויות של ביזבנגב חדשות וחידושים ב ביזבנגב.

ה. הקמה ושימוש בחשבון מסחר אלקטרוני באתר

                כללי

 • ביזבנבג מספקת מסדת (פלטפורמה) למסחר אלקטרוני המקשרת בין ספקים (להלן: "הספקים" ו/או "הספק")  המעוניינים לקבל הצעות מחיר מקונים (להלן: "הקונים" ו/או "הקונה") עבור מוצרים ושירותים מכל תחום תוך ביצוע עסקאות מקוונות. ביזבנגב   מאפשרת את יצירת הקשר הטכני באמצעות אתר האינטרנט ובשום אופן אינה מספקת, מייצרת, מוכרת או משווקת את המוצרים והשירותים, ולפיכך אינה אחראית בגין טיב או אספקת המוצרים והשירותים, במישרין או בעקיפין. יובהר ש ביזבנגב  אינה צד לעסקה שבין הספקים לקונים בשום צורה מלבד אספקת הפלטפורמה לשירותי מסחר אלקטרוני להעברת הצעות המחיר, ולפיכך אינה אחראית או מעורבת בפרסומים מטעם הספקים ו/או לאופן הצגתם באתר ו/או לתנאי ההתקשרות בין הספקים לקונים ו/או לאופן השלמת העסקאות.
 • תוכנת המסחר האלקטרוני פותחה ומופעלת על ידי חברת שחף-נט בע"מ ח.פ 515135267 להלן המפעיל שכתובתה העבודה 11, ראש העין ואין לביזבנגב כל אחריות על אופן הפעלת הממשק, טיב התוכנה ו/או תקלות (באגים) בהפעלת המסדת. הספקים והקונים מסכימים בזאת במפורש כי השימוש במסחר האלקטרוני הוא על אחריותם וסיכונם בלבד. כמו כן, ביזבנגב  אינה מתחייבת כי השימוש בפלטפורמה יהיה חסר הפרעות או חסר תקלות טכניות וטעויות, או שמיש באופן רצוף ללא הפסקות.
 • ביזבנגב לא תהא אחראית כלפי הקונים והספקים לכל נזק ישיר או עקיף הנובעים משימוש במסחר האלקטרוני באמצעות האתר או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר.
 • ביזבנגב לא נושאת באחריות לכל אתר חיצוני באמצעות לינק שמקושר לאחד הספקים ו/או הקונים או לגבי כל פרסום ו/או מכירה ו/או מוצר שיקושר אליה באתר.
 • ל- ביזבנגב הזכות לסרב רישום של ספק ו/או קונה בהתאם לשיקול דעתה. יובהר כי יוסר החשבון של ספק ו/או קונה אשר אינו מאשר כי קרא והבין את התקנון בשימוש הראשון באתר.
 • השימוש בפלטפורמת חשבונות המסחר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע ומאשר כי הבין את תנאי השימוש באתר ולא תהא לו כל טענה או תביעה כנגד ביזבנגב, בעלי האתר, נושאי המשרה ב ביזבנגב או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות ביזבנגב על פי תנאי השימוש שלהלן. ביזבנגב  שומרת על זכותה לשנות תנאי השימוש מעת לעת על פי שיקול דעתה.
 • ביזבנגב שומרת לעצמה את הזכות להקפיא/לחסום/לסגור את חשבון המסחר של הספק ו/או הקונה בכל עילה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

                פתיחת חשבון מסחר

 • הספק ו/או הקונה מצהירים בזאת כי הינם בעלי כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר ולהתחייב בחוזה בהתאם לחוק. שימוש ע"י קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. הספקים ו/או הקונים פוטרים את ביזבנגב מכל אחריות בקשר לשימוש באתר.
 • פתיחת חשבון מסחר (להלן: "חשבון" ו/או "חשבון מסחר") באתר תתבצע על ידי יצירת שם משתמש וסיסמה אישים אשר אינם ניתנים להעברה לצדדים שלישים, בין שבתמורה או ללא תמורה.
 • על ספק ו/או קונה האחריות לאבטחת הסיסמה, והאחריות לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. ביזבנגב לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם בעקבות פריצה לחשבון שנגרמה מכל סיבה. יובהר כי אחריות הספק ו/או הקונה לוודא כי פרטי החשבון עדכניים ונכונים, לרבות אמצעי התשלום ופרטי יצירת הקשר.
 • במידה וההרשמה באתר הינה באמצעות תאגיד, על התאגיד אחריות כי בעל סמכות מטעם התאגיד אחראי לפתיחת החשבון ועל כל הפעולות בחשבון. למען הסר ספק, ביזבנגב אינה בודקת מראש את זהות המשתמשים, הספק ו/או הקונה, ולא תהיה ל ביזבנגב  כל אחריות בגין טענה ו/או תביעה ו/או נזק כלשהו של צד שלישי כנגד ספק ו/או קונה בעל חשבון באתר.
 • הספקים מסכימים שיתבצע דירוג פנימי באתר על פי משובי הקונים, אשר יפורסם ויוצג על ידי כל ספק המפרסם באתר בהתאם לשביעות רצונו של הקונה מאת הספק והשירות הניתן על ידו. ידוע למשתמש כי דירוג זה הנו בשיקול דעתו המלא של הקונה ואין ולא תהא ל ביזבנגב כל אחריות לטיב המשוב או דירוגו.
 • בפתיחת חשבון המסחר, מתחייבים הספקים להמציא אישור ניהול ספרים או אישורים אחרים שידרשו מהנהלת האתר והדרושים עפ"י דין לביצוע המסחר שיש ברצון המשתמש לבצע באמצעות האתר. ביזבנגב תהא רשאית להעביר אישורים אלא לקונים שיעשו שימוש באתר לשם בדיקת התאמתו של הספק למתן השירות או המכר המבוקש.
 • בפתיחת חשבון המסחר, מסכימים בזאת הספקים ו/או הקונים נותנים ל ביזבנגב הרשאה לעשות שימוש בשם הספקים ו/או הקונים בהתאמה, וכן בלוגו ו/או סימן המסחר של הספק ו/או הקונה בהתאמה, לצורך הצגת משתמשי המסחר האלקטרוני ולצרכי פרסום של ביזבנגב והמסחר האלקטרוני.

                עלות השימוש בחשבון מסחר

 • פתיחה ושימוש בחשבון מסחר על ידי הספקים כרוכים בתשלום חודשי המועבר לחברת שחף נט המפעילה את האתר, בעלויות המפורטות באתר. כל משתמש מתחייב לשלם לשחף נט את דמי המנויי לשם השימוש באתר. ביזבנגב שומרת על זכותה לשנות את עלות התשלום בגין השימוש בחשבון מסחר לפי שיקול דעתה.
 • במידה וספק לא ישלם את התשלום החודשי, ביזבנגב שומרת לעצמה את הזכות להקפיא/לחסום את חשבון המסחר של הספק והאחריות לכך הינה על הספק בלבד. יובהר כי הקפאת/חסימת החשבון תתקיים החל מחודש אחד של פיגור בתשלום.
 • הגשת הצעות מחיר וקבלת הצעות מחיר ו/או אישורן על ידי הקונים הינן ללא תשלום. ביזבנגב שומרת על זכותה לקבוע כי פעילות זו של הקונים תהא בתשלום, או אז יחולו כל הוראות התקנון הרלוונטיות לעלות השימוש ודמי המנוי על הקונים.
 • ביזבנגב מאפשרת 3 חודשי פרסום ראשונים ללא תמורה לספקים הנרשמים בפעם הראשונה. ביזבנגב שומרת לעצמה את הזכות לשנות בעתיד תנאי זה ולגבות תשלום על חודשים אלה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

                בקשת הצעות מחיר ואישור ותנאי התשלום בחשבון מסחר

 • האחריות לתיאור המוצר/שירות והצגתו באתר באופן מדויק שאינו מטעה הינה על הספק באופן בלעדי. הספק ו/או הקונה הינו האחראי הבלעדי לכל מידע אשר מציג לרבות המחיר, טקסט, תמונה, וידאו, לינקים וכדומה.
 • הספקים והקונים מתחייבים לשמירה על תנאי השימוש באתר ועמידה בהוראות החוק לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ותקנותיו. באחריות הספקים והקונים לפעול בהתאם להוראות החוק ובתום לב.
 • האחריות על מסירת המוצר ו/או החזרתו, מדיניות התשלומים והזיכויים תהא על הספקים והקונים באופן בלעדי. יובהר מעל לכל ספק כי ביזבנגב אינה מהווה כל צד לעסקת המכירה של המוצרים/שירותים בין הספקים והקונים, ואין לה כל שליטה בדבר האיכות, הכמות והחוקיות הקשורים למוצרים/השירותים.
 • ביזבנגב אינה אחראית בדבר אמיתות המידע המוצג מטעם הספקים ו/או הקונים ואינה קשורה בשום צורה שהיא להשלמת העסקאות.
 • הספק מתחייב לשמור בסודיות ובאופן מאובטח את פרטי הקונה שיתקשר עמו, לרבות אמצעי התשלום, ולא לעשות בהם כל שימוש לרעה או להעבירם לצד שלישי.
 • יודגש כי ביזבנגב אינה בודקת את טיב הספקים או הקנינים שיעשו שימוש בפלטפורמת המסחר והיא משמשת במה בלבד להצגת הצעות מקניינים והעברת הצעות להספקת המוצר או השירות לקניינים מאת הספקים ואין לה כל אחריות למידע המפורסם על ידם לגבי זהותם, ניסיונם, יכולתם המקצועית יכולתם הפיננסית או כל פרט אחר.
 • אמצעי התשלום ודרכי התשלום, לרבות מועדיו, יקבעו ע"י הקונה ו/או הספק. אין ל ביזבנגב כל אחריות לכך ו/או לכל עוולה מסחרית ו/או פלילית שיכולה לנבוע מאופן השלמת העסקה, לרבות תנאי ו/או אמצעי ו/או דרכי התשלום.
 • התשלום בגין השימוש בשרות,דרכי התשלום והחיוב הנם באחריות שחף נט בלבד .

                פעילות אסורה:

 • אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, זיוף, הטענה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות בלתי חוקית אחרת, לרבות הפרת זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת.
 • אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע, השמצה, הטרדה, פוגענית ו/או מפרה את פרטיוטו של כל אדם, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של האתר.
 • אסורה הפניית קישור מהאתר או אזכור ביזבנגב באתר אינטרנט אחר העלול לגרום לנזק ל ביזבנגב או לחייבו חובה שבדין.
 • ביזבנגב רשאית למסור לצדדים שלישיים את פרטי הספקים ו/או הקונים בעלי חשבון מסחר, בכל מקרה בו היא תמצא לנכון לדווח כי פעולות הספק מפרות או עשויות להפר את תנאי השימוש או הוראות החוק. למען הסר ספק, ביזבנגב רשאית למסור פרטי ספק ו/או הקונה על פי צו שיפוטי או בשל הודעה על כוונה לנקוט נגדה בהליך שיפוטי.
 • הספקים ו/או הקונים מתחייבים לשפות את ביזבנגב בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולותיהם במסחר האלקטרוני. ו/או מידע בלתי נכון שפורסם על ידם ואו אי קיום הצ תחיבותם.

ו. יישום החוק – תחום שיפוט

 1. התנאים וההוראות המפורטים במסמך זה, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר על כל מרכיביו, כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו בפני בתי המוסמכים המשפט בבאר-שבע.

שונות

 1. ניתן לפנות ל ביזבנגב בקשר עם כל שאלה ו/או הבהרה בקשר עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל עניין אחר בקשר עם אתר ו/או השירותים, הייעוץ ו/או המידע הניתנים על ידי ו/או באמצעות אתר, על ידי פנייה לכתובת הבאה: ליצירת קשר לחץ כאן.

התנהגות כלשהי מצד ביזבנגב ו/או מי מטעמה לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיה על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין.

ככל שייקבע על ידי סמכות שיפוטית מוסמכת כלשהי כי הוראה כלשהי על פי תנאי שימוש אלו אינה ניתנת ליישום ו/או אכיפה על פי דין, כי אז לא יביא הדבר לביטול תנאי השימוש ו/או הוראות אחרות הקבועות בהם, אלה אותה הוראה תבוטל באופן שיצמצם ככל הניתן השפעה כלשהי על ההוראות אחרות הקבועות בתנאי השימוש אשר תמשכנה לחול בכל תוקף.