הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
26.1.20
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

מכרז לפינוי וריכוז פסולת

קוד: 15/2019 | תאריך פרסום: 22.12.19
הגוף המפרסם:
מועצה אזורית אל-קסום

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

המועצה האזורית אל קסום מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסנף, להגיש הצעות לפינוי ריכוזי פסולת מתחום שיפוטה

סיור קבלנים: סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 06/01/2020 בשעה 13:00 ויובהר, כי מדובר סיור חובה, וכי ההשתתפות בו ולכל אורכו מהווה תנאי להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשה: יש להגיש את ההצעות באופן ידני במשרדי המועצה וזאת עד ליום 26/01/20202 ולא יאוחר מהשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

לקישור למכרז לחץ כאן