הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
23.3.20
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-6797314 rania@alqasoum.org.il אתר אינטרנט

מכרז פומבי אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר עבור המועצה האזורית אל קסום

קוד: 07/2020 | תאריך פרסום: 20.2.20
הגוף המפרסם:
המועצה האזורית אל קסום

תחומי עיסוק רלוונטיים

ציוד ומיכון משרדי

תיאור ההזדמנות העסקית

המועצה האזורית אל קסום מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף, להגיש הצעות למתן שירותי אספקת ציוד משרדי ומוצרי נייר עבור מוסדות המועצה

מועד אחרון להגשה: יש להגיש את ההצעות באופן ידני במשרדי המועצה וזאת עד ליום 23.03.2020 ולא יאוחר מהשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

לקישור למכרז לחץ כאן