הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
10.2.20
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

מכרז 12/19 הפעלה ותחזוקה של מט"ש באר שבע

קוד: 12/19 | תאריך פרסום: 1.1.20
הגוף המפרסם:
מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ מזמינה בזאת הצעות לאספקת שירותי תפעול ותחזוקה של מכון טיהור השפכים בבאר שבע )מט"ש( וביצוע עבודות שיקום, שדרוג ושיפוץ לפי צורך, ולמתן שירותים הנלווים לכל אלה, הכל כמפורט במסגרת מסמכי המכרז

מפגש מציעים: ביום 08.01.2020  בשעה 09:00 יתקיים במט"ש התאגיד (מופיע באפליקציית waze )מפגש מציעים שההשתתפות בו הינה חובה ותנאי סף להשתתפות במכרז! משך המפגש כשלוש שעות ויכלול סיור במט"ש שהינו חובה. לתשומת לב המשתתפים, לא תתאפשר כניסה למפגש 15 דק' לאחר התחלתו, וכן לא תתאפשר כניסה עם נשק – על המציעים לקחת זאת בחשבון ולהיערך בהתאם

מועד אחרון להגשה: המועד האחרון להגשת ההצעות קבוע ליום שני ה-10.02.2020 עד השעה 12:00 מסמכי המכרז שיימסרו לאחר המועד והשעה האמורים ייפסלו על הסף ולא ייכללו במניין המסמכים שיידונו בפני ועדת המכרזים.

לקישור למכרז לחץ כאן