הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
16.12.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

shoshv@ylc.org.il

מכרז 19/10 לביצוע עבודות עפר לכיבוי אתר הפסולת בירוחם

קוד: 19/1 | תאריך פרסום: 27.11.19
הגוף המפרסם:
מועצה מקומית ירוחם

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

המועצה המקומית ירוחם (להלן: "המזמין"), מעוניינת לסגור, לכבות מקורות בעירה ולשקם את אתר הפסולת בירוחם במיקום המפורט בנספח ג'1( להלן: "אתר הפסולת" ו- "פרויקט השיקום", בהתאמה).
פרויקט השיקום מתחלק לשני שלבים עיקריים:
א. שלב א' – כיבוי הבעירה הקיימת באתר הפסולת;
ב. שלב ב' – סגירה ושיקום של אתר הפסולת.
מכרז זה מתייחס לביצוע שלב א' בלבד, קרי ביצוע עבודות עפר ועבודות אחרות הנדרשות לכיבוי הבעירה
באתר הפסולת.

סיור מציעים:04/12/2019 בשעה 10:30

מועד אחרון להגשה: הצעות מפורטות בהתאם לנדרש לעיל ומסמכים נלווים כמבוקש לעיל יש להגיש בשלושה עותקים, במעטפה סגורה ללא סימן מזהה, לתיבת המכרזים המצויה במשרדי המזמין בכתובת צבי בורנשטיין 1 , .בשעה 12:00  עד לתאריך 16/12/19

לקישור למכרז לחץ כאן